Archives

  • Seam Component Listesi

    Seam de component listesini almaya dair bir ornek. Context context = Contexts.getApplicationContext(); for (String name: context.getNames()) {     Object object = context.get(name);     if(object instanceof org.jboss.seam.Component) {         Component component = (Component) object;           System.out.println(component.getName());         System.out.println(component.getType());         System.out.println(component.getScope());   [...]

    Jul 2nd, 2010 | Filed under JBoss Seam
Posts Tagged ‘components’